Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Voor deelname aan de reguliere lessen bij DACOSTA Trainingcenter met uitzondering van Kids Krav Maga en personal training workshops geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
1.2. Studenten van DACOSTA Trainingcenter mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen door middel van een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie.
1.3. DACOSTA Trainingcenter behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door DACOSTA Trainingcenter worden beëindigd.
1.4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1&2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
1.5. Het deelnemen van lessen bij DACOSTA Trainingcenter geschiedt geheel op eigen risico. DACOSTA Trainingcenter is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
1.6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. DACOSTA Trainingcenter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft DACOSTA Trainingcenter van elke aansprakelijkheid.
1.7. Iedere student van DACOSTA Trainingcenter moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten, je kunt in het dagelijks leven eigenlijk niet zonder deze verzekering.
1.8. Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de “gevorderden” groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen. 1.9 Bij het deelnemen aan prive sessies, personal training of workshops dient men bij onverhoopte verhindering minimaal 72 uur van te voren te annuleren of te verzetten. Men kan voor deze gemiste les(sen) geen geld terugvragen; restituties worden niet verleend. Bij afwezigheid vervalt de les voor u als dit niet binnen het gestelde termijn wordt doorgegeven.

2. Kleding en bescherming

2.1. Alle benodigde trainingsmaterialen kunnen bij DACOSTA Trainingcenter worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
2.2. DACOSTA Trainingcenter levert alle benodigde middelen met de winkelprijs aan leden. Artikelen worden na betaling op rekening van DACOSTA Trainingcenter op de leslokatie geleverd.
2.3. Kleding tijdens de training dient te bestaan uit: comfortabele zwarte trainingsbroek (zonder scherpe punten), rode T-shirt en binnenschoenen.
2.4. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming en binnenschoenen (b.v. worstelschoenen). Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen bij DACOSTA Trainingcenter besteld worden.
2.5. Wapens en stoot /trapkussens worden door DACOSTA Trainingcenter verzorgd. Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.

3. Etiquette

3.1. Van studenten van DACOSTA Trainingcenter wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen wat resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
3.2. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
3.3. Het gebruik van geleerde technieken buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van de geleerde technieken voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
3.4. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bvb, te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van DACOSTA Trainingcenter wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
3.5. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
3.6. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. bvb, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan bvb, na een klap, op het toilet ineen zakken).

4. Betalingen lessen, seminars

4.1. Betaling lidmaatschap dient maandelijks op de 1e van de maand via automatische incasso te geschieden. Mocht u kiezen voor een eigen overschrijvingsmogelijkheid als betaalwijze dan dient de betaling te worden gestort op rekening 149257546 F.J Da Costa Guerreiro onder vermelding van je naam. Seminars, losse lessen en rittenkaarten kunnen wel cash worden betaald.

4.1a Automatische incasso: De automatische incasso’s worden op elke 27ste van de maand gedaan. Na een automatische incasso door DACOSTA Trainingcenter heeft u een weigeringstijd van 56 dagen, waarin de opdracht geannuleerd kan worden door middel van de machtiging die u heeft ondertekend voor het incasseren van de contributiegelden.

Annuleringen/storneringen/terugboekingen die ten onrechte worden gedaan, brengen wij administratiekosten per annulering/stornering/terugboeking in rekening.

Een stornering kan 1 van de 3 oorzaken hebben;

1.Banksaldo

2.Stornering door deelnemer, omdat hij/zij het er niet mee eens is

3.Selectieve blokkade (blokkade voor een bepaald rekeningnummer, in dit geval dat van (DACOSTA Trainingcenter)

Oorzaak 1: Indien een automatische incasso niet gedaan kan zijn, vanwege oorzaak nummer 1, ontvangt de deelnemer een herinnering. Indien op dag 20 na het verstrijken van het betalingstermijn de contributie niet zijn betaald, krijgt de deelnemer een aanmaning, nu verhoogt met € 12,50- administratiekosten. Mocht er na de aanmaning vooralsnog een betaling uitblijven zal tot slot de vordering uit handen worden gegeven aan EDR Credit Services op dag 34 na het verstrijken van het betalingstermijn. De kosten verbonden aan deze incasso e.d. komen voor rekening van de deelnemer.

We hopen dat de deelnemer het niet zover laat komen

Oorzaak 2 of 3: Indien er niet geïncasseerd kan worden door oorzaak nummer 2 of 3 en de stornering blijkt niet juist geweest, dan vragen wij voor elke stornering € 15,- administratiekosten.

4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden, na het eerste jaar kan je lidmaatschap met een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd.
4.3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een opzegformulier ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. Telefonisch of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Formulieren zijn op locatie verkrijgbaar. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Tussentijdse stopzetting van de overeenkomst en/of opschorting van de abonnementsperiode in verband met vakantie, ziekte, etc. is niet mogelijk. De opzegging van de overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen indien u een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft gekregen van DACOSTA Trainingscenter onder vermelding van de opzeggingsdatum. Na beëindiging van het lidmaatschap kun je dus nog twee maanden doortrainen met een opzegtermijn van 1 maand gerekend van de 1e van de maand.
4.4. Regelmatig zijn er in binnen en buitenland seminars te volgen. Het bezoeken van deze seminars wordt wel georganiseerd door DACOSTA Trainingcenter maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.
4.5. Bij niet(tijdig)betalen van de lesgelden volgt een herinnering bij dag 14 van het verstrijken van het betalingstermijn. De herinnering dient binnen 6 dagen te zijn betaald. Mocht de deelnemer vooralsnog in gebreken blijven zal op dag 20 een verhoging met administratie kosten aan u worden doorbelast a € 12,50 door middel van het versturen van een aanmaning. Mocht er na de aanmaning vooralsnog een betaling uitblijven zal tot slot de vordering uit handen worden gegeven aan EDR Credit Services op dag 34 na het verstrijken van het betalingstermijn. De kosten verbonden aan deze incasso e.d. komen voor rekening van de deelnemer. Het aanmaningstraject tot aan de overdracht aan het incassobureau vind plaats via de email.
4.6. Het lesgeld dient altijd te worden voldaan. Ook indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend.

Dagelijks tot dat er een positieve incassering heeft plaatsgevonden wordt er getrachte te incasseren.

5. Vakanties

5.1. DACOSTA Trainingcenter is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Dit wordt op de site en in de les kenbaar gemaakt.
5.2. De leslocatie van DACOSTA Trainingcenter is tijdens de grote vakantie en feestdagen en sommige schoolvakanties gesloten. Als DACOSTA Trainingcenter niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
5.3. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Het kan voorkomen dat er dan les wordt gegeven in een andere discipline.
5.4. Tijdens vakantie perioden dat DACOSTA Trainingcenter gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling .